DAH TeatAr Centar za istaživanja KULTURE I DRUŠTVENIH PROMENA učestvuje u projektima KOJE PODRŽAVA EVROPSKA UNIJA od 2010. godine, kao nosilac projekta ili partner u realizaciji.

TREES 2024-2026

Podižući ekološku svest kroz scenske umetnosti, ovaj projekat podržan od programa Kreativna Evropa, zasniva se na prenošenju pristupa projekta Drveće pleše, DAH Teatra, na evropski nivo. Uključiće stvaranje novih pozorišnih predstava u šest evropskih zemalja i organizaciju tri međunarodna festivala na kojima će sve predstave biti predstavljene pred publikom zemlje domaćina.

HOPE 2024-2026

HOPE – History of Peace for Education through Theatre (Istorija mira za obrazovanje kroz pozorište) ima glavni cilj da razvije kapacitete omladinskih radnika i edukatora u regionu Balkana da predstave istoriju na kreativan i uzbudljiv način sa fokusom na mirna vremena koja su bila i mogu biti. Ovaj ERASMUS+ projekat uključuje međunarodne radionice obuke za omladinske radnike i mlade ljude na lokalnom nivou.

STREATER 2023-2025

Fokus projekta je na obuci radnika u kulturi za uživo prenošenje predstava putem interneta (live streaming). Cilj projekta je da osnaži profesionalni obrazovni sektor, u partnerskim zemljama, da razvije i obezbedi kurseve specijalizacije za pozorišne profesije u oblasti striminga uživo.

SPECTACOLO 2023-2025

Projekat ima za cilj da razvije veštine određenih pozorišnih profesija (dizajneri svetla, dizajneri zvuka, stručnjaci za striming emitovanjem, tehničari za video, scenografi i kostimografi, šminkeri) da bi se modernizovala i pobljšala ponuda za stručno obrazovanje u ovim oblastima.

HEDA 2022-2024

HEDA projekat će nastavnicima i vaspitačima preneti metod kroz pozorište koji pomaže  učenicima da razmišljaju da društvenim fenomenima, ili/i društvenim ponašanjima, da steknu svest o društvu kome će se pridružiti i učestvovati, raditi i stvarati kao odgovorni, svesni građani.

FASHIORATION 2022-2023

Projekat koji ima za cilj da stvori metod koji će biti koristan mladim dizajnerima da započnu sopstveni biznis mode crpeći iz istorije i tradicije svoje zemlje savremenim metodima, a posebno modernim izgledom, izbegavajući folklor,  kreirajući odeću i pmodne dodtke i savremene pret a porte.

ANTIGONA
2021-2022

DAH Teatar je kordinator projekta koji koristi pozorišne tehnike kao alat za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja nad ženama i devojkama, koje je posebno povećano zbog pandemije Kovid19. Cilj projekta je osnaživanje srednjoškolskog nastavnog osoblja da organizuju pozorišne radionice u cilju podizanja svesti u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem uživo u školama, ali i na društvenim mrežama.

MOVING MEMORIES
2020 – 2022

Ovaj projekat je odgovor na istoriju i njena razaranja u 20. veku. MOMEM/Moving Memories projekat okuplja muzejske eksperte, trenere, nastavnike, kulturne radnike i naučnike iz šest zemalja. Njihovi prilozi usredsređeni su na vremena dubokih promena u društvu (transformacije) i na to kako se o njima danas razgovara.

STARDUST
2020 – 2022

Cilj projekta “Zvezdana prašina” je izgradnja poslovnih kapaciteta u sektoru izvođačkih umetnosti predlažući izradu prilagođenog, višestranog nastavnog programa za preduzetništvo koji će imati specifične module prilagođene potrebama različitih grupa izvođača: muzičarima, plesačima i glumcima.

FARCE (Farsa)
2020-2022

U projektu težimo da pronađemo nove načine, ne samo da pomognemo ljudima da razumeju klimatsku krizu, već i šta kao građani možemo da učinimo u promeni ponašanja i doprinesemo celokupnom rešenju za zdraviju planetu. Ne umanjujući ozbiljnost pitanja, bavimo se njima u novom promišljenom, šaljivom i obrazovnom kontekstu, na satiričan način.

FATE
2020 – 2022

AKADEMIJA BUDUĆNOSTI NA TURNEJI PO EVROPI – FATE, ima za cilj da stvori vezu između novih migranata, izbeglica i građana EU kroz umetničku obuku, uključivanje i povećanje mogućnosti zapošljavanja u umetničkim sektorima. Cilj je povećati interesovanje za zapošljivost talentovanih / profesionalnih kreativnih migranata i izbeglica.

EQUALITY AMBASSADORS
2020 – 2023

Ambasadori ravnopravnosti je projekat koji kroz kreativnost i nove digitalne tehnologije promoviše demokratiju, jednakost i ljudska prava. Okuplja pet partnerskih organizacija iz: Irske, Hrvatske, Srbije, Grčke i Španije koje rade sa mladima i to najviše marginalizovanima.

uMETNOST I LJUDSKA PRAVA 2019 – 2022

Umetnost za ljudska prava je trogodišnji transnacionalni partnerski projekat koji koristi kreativne procese pozorišta, filma i novih digitalnih tehnologija za promociju učenja i podizanje svesti o ljudskim pravima i rodne ravnopravnosti širom Evrope.

Mauerspringer
2018 – 2020

“Preskakači zida” projekat potiče od ideje o “zidu” koji se smatra podelom u društvenom, političkom ali i individualnom smislu. Cilj je da se kroz umetnost savladaju zidovi, promoviše dijalog kroz kreativni i umetnički doživljaj, odabirajući ulicu kao mesto sukoba, susreta i umetničkog izražavanja.

Rights4Kids
2018 – 2020

 Cilj projekta je “Prava za decu” je da se podigne svest o pravima deteta /mladih; da mlade iz osetljivih grupa približimo pozorištu tako što ćemo im omogućiti da učestvuju u razvoju pozorišnih predstava, ne samo kao publika, već i kao učesnici.

Izvan poglavlja
 2017 – 2020

Glavni cilj projekta “Izvan poglavlja: Pristupanje različitosti” je da doprinese procesima pristupanja EU i reformisanju društva u Srbiji kroz primenu normi i standarda EU koji promovišu kulturnu raznolikost kao i participativnu demokratiju.

Žene u ravnopravnoj Evropi 2016 – 2017

Koristeći kreativni process i feministički okvir za istraživanje i promišljanje iskustava žena koje žive u Evropskoj Uniji i moći EU polisa da promovišu rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju. Ovaj transnacionalni projekat uključuje četiri evropska partnera iz Irske, Španije, Hrvatske i Srbije i koristi kreativne pocese teatra i filma kao i online resurse u svrhu promovisanja većeg razumevanja ženskih prava i pozitivnih promena koje su se desile na polju rodne ravnopravnosti a kao rezultat pripadanja Evropskoj uniji.

Ne/Vidljivi Grad [DUGOGODIŠNJI projekat]

Polazeći od činjenice da su naši gradovi, u svojoj dalekoj prošlosti, a pogotovo danas, multi-etnički gradovi, sa velikim brojem stanovnika različitog porekla i kutura i da je ta svest izbledela usled naleta kriza i ratova koji su stvarali multietničke tenzije, a ne razumevanje, kreirali smo projekat koji je započeo 2005. godine i bavi se promocijom različitih etničkih kultura koje koegzistiraju danas.

FOKUS – Za Kulturu u Srbiji 2013 – 2015

Dah Teatar i Grupa 484, našli su se na zadatku da u Kruševcu, Vranju, Novom Pazaru i Užicu, zajedno sa profesionalcima, aktivistima, saradnicima, kolegama i prijateljima sa nezavisne kulturne i umetničke scene, iz institucija kulture i iz škola, rade na “osvajanju javnog prostora” za potrebe kulture i umetnosti.

OSNAŽENA
2012 – 2013

Projekat osnaživanja mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti. Cilj projekta je stvaranje regionalnog partnerstva organizacija civilnog društva koje će doprineti implementaciji zakona o rodnoj ravnopravnosti, politika i akcionih planova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Networking Memories
2011 – 2012

Svrha projekta je stvaranje nove i održive mreže između 8 organizacija civilniog društva iz Bosne i Hercegovine, Italije, Kosova i Srbije (Dah Teatar) koja za cilj ima uključivanje građana u koncepciju i  realizaciju zajednickih aktivnosti.

Uz podršku Evropske unije