DAH TeatAr Centar za istaživanja KULTURE I DRUŠTVENIH PROMENA učestvuje u evropskim projektima od 2010. godine, kao nosilac projekta ili partner u realizaciji.

STREATER 2023-2025

Fokus projekta je na obuci radnika u kulturi za uživo prenošenje predstava putem interneta (live streaming). Cilj projekta je da osnaži profesionalni obrazovni sektor, u partnerskim zemljama, da razvije i obezbedi kurseve specijalizacije za pozorišne profesije u oblasti striminga uživo.

SPETACOLO 2023-2025

Projekat ima za cilj da razvije veštine određenih pozorišnih profesija (dizajneri svetla, dizajneri zvuka, stručnjaci za striming emitovanjem, tehničari za video, scenografi i kostimografi, šminkeri) da bi se modernizovala i pobljšala ponuda za stručno obrazovanje u ovim oblastima.

HEDA 2022-2024

HEDA projekat će nastavnicima i vaspitačima preneti metod kroz pozorište koji pomaže  učenicima da razmišljaju da društvenim fenomenima, ili/i društvenim ponašanjima, da steknu svest o društvu kome će se pridružiti i učestvovati, raditi i stvarati kao odgovorni, svesni građani.

FASHIORATION 2022-2023

Projekat koji ima za cilj da stvori metod koji će biti koristan mladim dizajnerima da započnu sopstveni biznis mode crpeći iz istorije i tradicije svoje zemlje savremenim metodima, a posebno modernim izgledom, izbegavajući folklor,  kreirajući odeću i pmodne dodtke i savremene pret a porte.

ANTIGONA
2021-2022

DAH Teatar je kordinator projekta koji koristi pozorišne tehnike kao alat za rešavanje problema rodno zasnovanog nasilja nad ženama i devojkama, koje je posebno povećano zbog pandemije Kovid19. Cilj projekta je osnaživanje srednjoškolskog nastavnog osoblja da organizuju pozorišne radionice u cilju podizanja svesti u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem uživo u školama, ali i na društvenim mrežama.

MOVING MEMORIES
2020 – 2022

Ovaj projekat je odgovor na istoriju i njena razaranja u 20. veku. MOMEM/Moving Memories projekat okuplja muzejske eksperte, trenere, nastavnike, kulturne radnike i naučnike iz šest zemalja. Njihovi prilozi usredsređeni su na vremena dubokih promena u društvu (transformacije) i na to kako se o njima danas razgovara.

STARDUST
2020 – 2022

Cilj projekta “Zvezdana prašina” je izgradnja poslovnih kapaciteta u sektoru izvođačkih umetnosti predlažući izradu prilagođenog, višestranog nastavnog programa za preduzetništvo koji će imati specifične module prilagođene potrebama različitih grupa izvođača: muzičarima, plesačima i glumcima.

FARCE (Farsa)
2020-2022

U projektu težimo da pronađemo nove načine, ne samo da pomognemo ljudima da razumeju klimatsku krizu, već i šta kao građani možemo da učinimo u promeni ponašanja i doprinesemo celokupnom rešenju za zdraviju planetu. Ne umanjujući ozbiljnost pitanja, bavimo se njima u novom promišljenom, šaljivom i obrazovnom kontekstu, na satiričan način.

FATE
2020 – 2022

AKADEMIJA BUDUĆNOSTI NA TURNEJI PO EVROPI – FATE, ima za cilj da stvori vezu između novih migranata, izbeglica i građana EU kroz umetničku obuku, uključivanje i povećanje mogućnosti zapošljavanja u umetničkim sektorima. Cilj je povećati interesovanje za zapošljivost talentovanih / profesionalnih kreativnih migranata i izbeglica.

EQUALITY AMBASSADORS
2020 – 2023

Ambasadori ravnopravnosti je projekat koji kroz kreativnost i nove digitalne tehnologije promoviše demokratiju, jednakost i ljudska prava. Okuplja pet partnerskih organizacija iz: Irske, Hrvatske, Srbije, Grčke i Španije koje rade sa mladima i to najviše marginalizovanima.

uMETNOST I LJUDSKA PRAVA 2019 – 2022

Umetnost za ljudska prava je trogodišnji transnacionalni partnerski projekat koji koristi kreativne procese pozorišta, filma i novih digitalnih tehnologija za promociju učenja i podizanje svesti o ljudskim pravima i rodne ravnopravnosti širom Evrope.

Mauerspringer
2018 – 2020

“Preskakači zida” projekat potiče od ideje o “zidu” koji se smatra podelom u društvenom, političkom ali i individualnom smislu. Cilj je da se kroz umetnost savladaju zidovi, promoviše dijalog kroz kreativni i umetnički doživljaj, odabirajući ulicu kao mesto sukoba, susreta i umetničkog izražavanja.

Rights4Kids
2018 – 2020

 Cilj projekta je “Prava za decu” je da se podigne svest o pravima deteta /mladih; da mlade iz osetljivih grupa približimo pozorištu tako što ćemo im omogućiti da učestvuju u razvoju pozorišnih predstava, ne samo kao publika, već i kao učesnici.

Izvan poglavlja
 2017 – 2020

Glavni cilj projekta “Izvan poglavlja: Pristupanje različitosti” je da doprinese procesima pristupanja EU i reformisanju društva u Srbiji kroz primenu normi i standarda EU koji promovišu kulturnu raznolikost kao i participativnu demokratiju.

Žene u ravnopravnoj Evropi 2016 – 2017

Koristeći kreativni process i feministički okvir za istraživanje i promišljanje iskustava žena koje žive u Evropskoj Uniji i moći EU polisa da promovišu rodnu ravnopravnost, ljudska prava i inkluziju. Ovaj transnacionalni projekat uključuje četiri evropska partnera iz Irske, Španije, Hrvatske i Srbije i koristi kreativne pocese teatra i filma kao i online resurse u svrhu promovisanja većeg razumevanja ženskih prava i pozitivnih promena koje su se desile na polju rodne ravnopravnosti a kao rezultat pripadanja Evropskoj uniji.

Ne/Vidljivi Grad [DUGOGODIŠNJI projekat]

Polazeći od činjenice da su naši gradovi, u svojoj dalekoj prošlosti, a pogotovo danas, multi-etnički gradovi, sa velikim brojem stanovnika različitog porekla i kutura i da je ta svest izbledela usled naleta kriza i ratova koji su stvarali multietničke tenzije, a ne razumevanje, kreirali smo projekat koji je započeo 2005. godine i bavi se promocijom različitih etničkih kultura koje koegzistiraju danas.

FOKUS – Za Kulturu u Srbiji 2013 – 2015

Dah Teatar i Grupa 484, našli su se na zadatku da u Kruševcu, Vranju, Novom Pazaru i Užicu, zajedno sa profesionalcima, aktivistima, saradnicima, kolegama i prijateljima sa nezavisne kulturne i umetničke scene, iz institucija kulture i iz škola, rade na “osvajanju javnog prostora” za potrebe kulture i umetnosti.

OSNAŽENA
2012 – 2013

Projekat osnaživanja mladih žena za praćenje vladinih politika u oblasti rodne ravnopravnosti. Cilj projekta je stvaranje regionalnog partnerstva organizacija civilnog društva koje će doprineti implementaciji zakona o rodnoj ravnopravnosti, politika i akcionih planova u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Networking Memories
2011 – 2012

Svrha projekta je stvaranje nove i održive mreže između 8 organizacija civilniog društva iz Bosne i Hercegovine, Italije, Kosova i Srbije (Dah Teatar) koja za cilj ima uključivanje građana u koncepciju i  realizaciju zajednickih aktivnosti.

Uz podršku Evropske unije